- TRE I en -

(1) IBBIS – (2) TIDLIG COACHENDE INDSATS – (3) TFT/EFT

HURTIG & EFFEKTIV

Et forløb hos Giv Det Videre kombinerer tre succesfulde metoder ved at:

1. Tilbyde sygeplejefaglige samtaler baseret på mange års erfaring fra Psykiatrien med henblik på at lindre borgerens psykiske udfordringer
2. Tilbyde coachende samtaler med henblik på at øge borgerens motivation samt styrke borgeren i at tage ansvar for eget liv
3. Tilbyde behandling med TFT/EFT med henblik på Recovery

Grundlæggende vil Giv Det Videre have fokus på de psykiske udfordringer borgeren har, samtidig med at sagsbehandleren i Jobcentret fortsat vil have fokus på den beskæftigelsesrettede indsats.
GIV DET VIDERE

Forskningsprojektet IBBIS

Er et forskningsprojekt, der har afprøvet en kombineret sundheds- og beskæftigelsesindsats for borgere med stress, angst og depression. Projektet er igangsat af Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Formål og baggrund

Flere og flere danskere bliver sygemeldt fra arbejde på grund af angst, depression og stressrelaterede tilstande. Forskning viser, at sundhedsfaglig behandling virker på disse lidelser, men at sundhedsfaglig behandling ikke kan stå alene, hvis målet er at komme tilbage til arbejde (OECD 2012+2013).

Projektet skal derfor undersøge, om en integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats i højere grad får sygemeldte borgere bedre og hurtige tilbage i job.

Målgruppe

Deltagere i forskningsprojektet er de respektive kommuners borgere, der modtager sygedagpenge, og ved første opfølgningssamtale i det kommunale jobcenter

  • er sygemeldte fra arbejde eller ledighed på grund af en psykisk sygdom eller tilstand eller
  • hvor borgeren eller sagsbehandleren vurderer at sygemeldingen kan være forårsaget af en endnu ikke erkendt psykisk sygdom eller tilstand

Indhold

IBBIS projektet er en kombineret sundheds- og beskæftigelsesrettet indsats, hvor alle parter arbejder tæt sammen. Alt efter hvilke udfordringer borgeren har, tilbydes der forskellige indsatser. Grundlæggende tildeles borgeren en sagsbehandler fra Jobcentret som varetager den beskæftigelsesrettede indsats, samt en care manager (oftest en sygeplejerske), der varetager den sundhedsrettede indsats. Alt efter borgerens psykiske udfordringer, kan der tilbydes medicinsk behandling, psykiater og/eller psykolog forløb.

I IBBIS projektet behandles der ud fra stepped care princippet.

Ifølge stepped care princippet afgør sværhedsgraden af sygdommen intensiteten af den behandlingsindsats, der tilbydes først. – Sagt på en anden måde, anvendes mindstemiddelprincippet.

Det følgende vil derfor være en beskrivelse af den mindst indgribende indsats i den sundhedsfaglige del af IBBIS.

Den sundhedsfaglige indsats overfor angst og depression i IBBIS bygger både på elementer fra det engelske IAPT-initiativ og elementer fra collaborative care, herunder den danske collaborative care-model Collabri. Der er nu etableret evidens for, at collaborative care er bedre end almindelig behandling til at mindske sygdomsbyrden fra angst og depression hos personer som behandles i primærsektoren (Archer et al., 2012). Et metastudie fra 2014 har derudover vist, at den mest aktive komponent i collaborative care er selve samtaleterapien (Coventry et al., 2014), som oftest tilbydes af en care manager (oftest en sygeplejerske med erfaring fra psykiatrien).

Så mindstemiddelprincippet i den sundhedsfaglige indsats er samtaleterapi foretaget af en care manager (oftest en sygeplejerske med erfaring fra psykiatrien). Formålet med samtalerne er, at forbedre behandlingen af depression, angst, tilpasningsreaktion, udbrændthed og stress.

Håbet er, at borgeren hurtigere vender (tilbage) i job, ved at der fokuseres på at behandle deres psykiske tilstand og lidelse.

Resultat

Endelig afrapportering samt dataanalyser af projektet forventes først klar i september 2020. Men på baggrund af de foreløbige gode resultater, ønsker Københavns Kommune at fortsætte IBBIS indsatsen til borgere med angst, depression og stress.

Kildehenvisninger: star.dk, psykiatri-regionh.dk, kk.dk

Jette Ibsen, Teamleder, Jobcenter Viborg

Tidlig Coachende Indsats

Tidlig coachende Indsats er et tilbud til borgere, som er sygemeldt pga. psykiske udfordringer – herunder stress, depressive tendenser, angst eller lignende.

Formål

At få borgeren hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Ny ledige sygemeldte borgere

Indhold

Tilbuddet består af et 8 ugers coachingforløb, hvor borgeren gennem individuelle samtaler får afklaret de udfordringer, der gør det svært for borgeren at komme videre. Coachingsamtalerne hjælper borgeren til at skabe overblik og giver mulighed for at prioritere og arbejde med borgerens udfordringer.

Samtalerne er dialogbaseret, anerkendende, reflekterende og støttende og coachen kan komme med input i form af oplysning og vejledning alt afhængig af borgerens ønsker og behov. Coaching er ikke terapi, men et effektivt værktøj, der er rettet mod nutiden og fremtidige mål.

Resultat

”Vi har rigtig gode erfaringer med coach tilbuddet”, siger Teamleder af Tidlig Coachende Indsats.

Kildehenvisninger: jobigen.viborg.dk, Teamleder Jette Ibsen

Tankefeltterapi & Emotionel FrihedsTeknik (TFT/EFT)

TFT/EFT kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med vestens samtaleterapi. TFT/EFT er et enestående effektivt værktøj til at lindre og helt fjerne forskellige former for smerter og ubehag, som mange mennesker kæmper med.

Metode

Behandlingen består i, at energibanerne (meridianerne), kendt fra bl.a. akupunktur, zoneterapi m.m. stimuleres med en let banken forskellige specifikke steder på kroppen, samtidig med at man fokuserer på sit ubehag.

TFT/EFT er godkendt som en evidensbaseret metode i USA, og flere studier viser, at denne behandlingsmetode, har større succesrate sammenholdt med kognitiv terapi.

Studie

Der har været gennemført et større studie omfattede mere end 29.000 testpersoner med angstlidelser.

Resultatet heraf

  • Halvdelen blev behandlet med TFT (gruppe A) resten med kognitiv terapi og medicin (gruppe B)
  • I gruppe A fandt man en bedring hos 90%, i gruppe B hos 63%.
  • I gruppe A var 76% helt symptomfrie, i gruppe B 51%.
  • I gruppe A var den gennemsnitlige behandlingstid 3 sessioner, i gruppe B 15 sessioner.

USA’s Nationale Center for Bioteknologisk Information siger desuden om EFT: ”Undersøgelser og meta-analyser af EFT demonstrerer, at det er en evidensbaseret metode og at dens effektivitet for angst, depression, fobier og PTSD er veletableret”

Kildehenvisninger: energypsych.org, National Center for Biotechnology Information – ncbi.gov, tankefeltterapi.dk,