louise rej-kirkebjerg

Erhvervserfaring og uddannelse

Maj 2019-                                     

 Selvstændig ID Lifecoach, Giv Det Videre – støtte i sårbare perioder

 • Coaching & Tankefeltterapi/EFT. Behandling af Angst, Stress, Depression, Traumer og Psykosomatiske symptomer.

Feb.2018-okt.2018                       

Kvalitetssygeplejerske i Region Sjælland Psykiatrien, afdeling Syd – Afdelingsledelsen

 • UTH sagsbehandler
 • LUP tovholder
 • Afholdelse af møder samt udarbejdelse af dagsordener og referater
 • Sikre opdaterede retningslinjer
 • Udarbejdelse af retningslinjer
 • Tovholder for Børn Af Psykisk Syge (BAPS)
 • En del af Kvalitetsnetværket i Region Sjælland Psykiatrien
 • Ansvarlig for interne undersøgelser i forbindelse med kvalitetsudvikling – udførelse samt opfølgning
 • Monitorering af tvangsdata
 • Udarbejdelse af forskellige data til afdelingsledelsen (Herunder Powerpointsmateriale til fremvisning ved ledermøder)
 • Anne Skill Station
 • Tavlemødeansvarlig for Kvalitetsgruppen
 • Interne audits
 • Løbende sikre styrkelse af samarbejdet internt såvel som eksternt
 • Sikre at relevante kvalitetsinformationer når ud til de relevante afsnitsledere/medarbejdere
 • I tæt kontakt med afsnitsledere og medarbejdere for at sikre kvalitetsarbejdets udførelse
 • Adhoc opgaver i forbindelse med kvalitetsarbejdet

Jan. 2018                                        

Ekstern konsulent for Pedersvænge i Køge Kommune

 • Undervisning af medarbejdere i FMK i forbindelse med nyt dokumentationssystem (Vitae)
 • Udarbejdelse af vejledning i brugen af FMK

2013-dec.2017                               

Center for Socialpsykiatri i Næstved Kommune

 • I nedenstående stillinger

Okt.2015-2017                              

Projektleder i  ’Det Sociale Akuttilbud’ i Næstved Kommune*   

 • Ansvarlig for driften af tilbuddet/ 24 timer i døgnet alle årets dage
 • Medansvarlig for den daglige ledelse af personalet
 • Udbrede kendskabet til tilbuddet
 • Afholdelse af teammøder
 • Afholdelse af styregruppemøder
 • Deltagelse ved møder med Deloitte og Socialstyrelsen samt videreformidling af relevante informationer
 • Vagtplanlægning, herunder sikring af personale ved sygdom, ferie m.m.
 • Forankring af projektet, herunder udarbejdelse af oplæg af tilbuddets fremtidige funktion efter projektets udløb
 • Sikre et tæt samarbejde med interne samarbejdspartnere (botilbud samt uvisiteret værested)
 • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere
 • Varetagelse af akuttelefonen, som blandt andet skal nedbringe genindlæggelser
 • Tæt samarbejde med Centerleder i forhold til koordinering og varetagelse af opgaver
 • Løser varierende opgaver som centerleder uddelegerer
 • Medansvarlig for udarbejdelse og overholdelse af budgetter og økonomi

*Et nationalt projekt under Socialstyrelsen ’Krisehjælp til borgere i akutte krisesituationer’

Yderligere funktioner i Center for Socialpsykiatri

Sygeplejefaglig koordinator

 • Tovholder for sygeplejefaglige opgaver i §§ 107 og 108 botilbud
 • Tovholder for sygeplejefaglig dokumentation i §§ 107 og 108 botilbud
 • Med i Sygeplejefaglig Dokumentationsgruppe, Center for Handicap og Psykiatri

Andre funktioner

 • Vagtregistrering og planlægning for Det Sociale Akuttilbud, §§ 107 og 108 botilbud
 • Repræsentant for Næstved Kommune ved Tværsektorielt Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP)
 • Ambassadør for PPS (Praktisk Procedure i Sygepleje) som nu hedder VAR Healthcare

Feb. 2015-okt.2015                     

 Tovholder for Omsorgsteamet** under § 85 bostøtte i Næstved Kommune

 • Med i ansættelsesudvalget
 • Opstart og organisering af teamet samt arbejdsopgaverne
 • Driftsplanlægger
 • Tæt samarbejde med Myndighed
 • Tovholder for sikring af udarbejdelse af § 141 handleplaner samt deadlines for evaluering
 • Sikre driften i tæt samarbejde med afdelingsleder
 • Varetagelse af omsorgstelefonen med daglig kontakt til borgere, kolleger i ’marken’ samt visitatorer
 • Sygeplejeopgaver
 • Afholdelse af team/koordineringsmøder
 • En del af rådighedssygeplejerskerne for Handicap og Psykiatri – herunder rådighedsvagter i weekender

** Psykiatrisk syge- og hjemmeplejeteam

Maj 2013-feb. 2015                      

§ 85 Støttemedarbejder i Næstved Kommune

 • Støttekontaktperson
 • Udarbejdelse af § 141 handleplaner, delplaner samt evalueringer
 • Sygeplejefaglige opgaver
 • Administrative opgaver; Ruteplanlægning, telefonisk ”hotline” for kolleger i ’marken’

 

2012-2013                                      

Sygeplejerske i sygeplejeenheden i Faxe Kommune

 • Vikariat
 • Sygeplejefaglige opgaver hos borgere i eget hjem; Sårpleje, medicindosering, injektioner, kateterpleje, CVKpleje, klargøring og afmontering af dialyse m.m.

2010-2012                                      

Afsnit N2, Psykiatrisk Hospital i Vordingborg

 • Sygeplejerske på åbent afsnit
 • Daglig kontaktperson for 3-5 patienter
 • Medicingivning
 • Samtaler
 • Handleplaner
 • Samarbejde omkring patienter med afsnittets psykiater

 2009-2010                                     

Afsnit N1, Psykiatrisk Hospital i Vordingborg

 • Sygeplejerske på lukket afsnit
 • Daglig kontaktperson for 2 patienter
 • Medicingivning
 • Fast vagt ved bæltefikseringer
 • Tvangsmedicinering
 • Ansvarshavende sygeplejerske i aftenvagterne
 • Samtaler
 • Handleplaner
 • Samarbejde omkring patienterne med afsnittets psykiater

 

Uddannelse/kurser:

2021/2022

Past Life Coach v/Gitte Seiding

2021

Hovedpunktshealing (Access Bars) v/Gitte Seiding

2021

Certificeret Matrix Reimprinting Practitioner v/Mette Barfoed – Energipsykologi Danmark

2018/2019                                      

Certificeret META-Health Practitioner, IMMA

2018                                                 

Basiskursus i Relationer og deeskalering

2018                                                 

Hjertestopkursus

2017                                                 

Mental Robusthedskursus v/Ida Hertz – Center for Mental Robusthed

2017                                                 

KMD OPUS Vagtplan hos KMD

2016                                                 

Certificeret EFT/Tankefeltterapeut v/Heilesen og Mygind – Dansk skole for Tankefeltterapi og EFT

2016                                                 

KMD Vagtplan hos KMD – Ballerup

2016                                                 

Kursus i magtanvendelse v/Bjarne Vejgaard

2015-2017                                      

Den Sociale Akutuddannelse v/Socialstyrelsen

2015                                                 

Diplom i ledelse, modul 2/ Professionelt lederskab v/ErhvervsAkademi Sjælland

 2015                                                 

Diplom i ledelse, modul 1/Lederskab og kommunikation v/ErhvervsAkademi Sjælland

2013                                                 

Fortællinger og praksisværktøjer – der forandrer de sårbare liv, Århus – Stories Production og Jens Arentzen

 2010-2011                                      

Certificeret ID Lifecoach, ID Academy v/Ole Vadum Dahl (2-årig uddannelse)

2006-2009                                      

Professionsbachelor i Sygepleje, Sygeplejerskeuddannelsen København – Professionshøjskolen Metropol

2003-2004                                      

Spansk og Kommunikation, 1. og 2. Semester, Copenhagen Business School (CBS)

1999-2002                                      

Højere Handelseksamen (HHX), ZBC Næstved